Show simple item record

بررسی اثر عصاره ی آبی گیاه اروانه بر مهار مقاومت شیمیایی و بیان ژن P53 درسطح mRNA درسلول های سرطان دهانه ی رحم

contributor advisorعابدینی، محمدرضاملکانه، محمد
contributor authorKhadije Vazifeshenas Darmyanen
contributor authorوظیفه شناس درمیان، خدیجهfa
date accessioned2018-01-17T05:40:32Z
date available2018-01-17T05:40:32Z
date issued1395
identifier urihttp://10.65.253.68:8080/dspace/handle/bums/2358
description abstractBackground: Cancer is a group of diseases caused by an uncontrolled growth of abnormal cells in a part of body. Chemotherapy is one of the standard cancer treatments in the world.In recent years, chemoresistance has made difficult cancer thrapy in many patients. Chemoresistance is a multifactorial phenomenon, the molecular mechanisms of it are poorly understood. Dysregulated of pro-apotptic(for example caspases and p53)and anti-apoptotic(for example. Akt and (FLICE)-like inhibitory protein(FLIP)) pathways has been shown in chemoresistance. Many people believe medicinal plants are more effective than chemical drugs.This opinion made researchers interested to found new drugs for cance r thrapy. Hymnocrater platystegiuos is a mountainous plant that flowers in spring, several studies have showed this plant can reduce cell viability in cancer cells.in this study we evaluated hymnocrater platystegious extracts on p53 mRNA expression and chemoresistance in human cervical cancer cells. Method: in this study, the cancerous(ov2008,c13) cells cultured then, treated with various concentration of hymnocrater (0-5mg/ml) at different times(0-72h). The cell viability was determined using a modified 3-(4,5-dimethylthiazol-2- yl)-2,5-diphenyl tetrazolium (MTT) assay. For assessment of apoptosis, we used Hoechst 33258 dye and cells were spotted onto slides and assessed for typical apoptotic nuclear morphology (nuclear shrinkage, condensation, and fragmentation) under a fluorescence microscope with appropriate filter combination (DAPI filter). For Real time pcr RNA was extracted by using RNXTM- Plus Solution (SinaClon BioScience Co.)and cDNA was synthesized and p53 expression was investigated by Applied Biosystem real time PCR. Result: MTT data revealed hymnocrater extract in effective doze(1/5mg/ml) could reduce cell viability in ov2008(CDDP sensitive) and can induce apoptosis too(p<0/001). In CDDP resistant cells(c13) this extract hadnot effect on cell viability and apoptosis. In tow cancer cell lines(ov2008,c13) p53 mRNA expression did not change after treated with hymnocrater extract(1/5mg/ml)(p=1/00)en
description abstractمقدمه وهدف: سرطان دهانه رحم، چهارمین سرطان رایج در زنان و هفتمین سرطان شایع در بین مردم جهان می باشد. شیمی درمانی، رایجترین راهکار در درمان بسیاری از سرطان ها و از جمله سرطان دهانه رحم محسوب می شود که متاسفانه در کنار عوارض جانبی بیشمار، اکثر سلول های سرطانی با به کارگیری مکانیسم های گوناگون به آن مقاوم شده اند. امروزه بدلیل افزایش استقبال عمومی مردم در استفاده از گیاهان دارویی، ارزیابی کارآیی و بی خطری این ترکیبات در زمینه های گوناگون از جمله سرطان مورد اهمیت قرار گرفته است. در برخی مطالعات گیاه اروانه به عنوان ترکیبی با خواص سمیت سلولی علیه سلول های سرطانی معرفی شده است. با این حال، مطالعه ای در مقاومت دارویی در سلول های سرطانی صورت نگرفته است، لذا این مطالعه به منظور خصوص اثرات احتمالی آن بر بیان ژن p53 ومقاومت دارویی طراحی واجرا گردید. مواد وروش ها: در این مطالعه از دو رده سلول سرطانی دهانه رحم (حساس به سیس پلاتین OV2008 و رده مقاوم آن C13 که از لابراتوار پروفسور Benjamini K Tsang دانشگاه اتاوا-کانادا تهیه شد) استفاده گردید. سلول ها دفریز شده و در محیط کشت RPMI1640 غنی شده کشت داده شدند و پس از گذشت زمان مذکور(24 و 48 و 72 ساعت) به منظور ارزیابی سمیت سلولی عصاره آبی اروانه تست 2,5- diphenyl tetrazolium) MTT (3-(4,5-dimethiltiazol-2-yl)-) روی هر دو رده سلولی انجام شد(غلظت های 0، 1، 5/1، 5/2، 5 mg/ml). برای بررسی توانایی القای آپوپتوز از رنگ امیزی هوخست استفاده گردید اثر این عصاره به تنهایی و همزمان با سیس پلاتین در مرگ سلولی بررسی شد (غلظت 10 میکرومولار سیس پلاتین و غلظت های 0، 1، 5/1، 5/2mg/ml ) با توجه به داده های این دو روش دوز موثر گیاه (5/1 mg/ ml) که توانست زیست پذیری سلول ها را 50% کاهش دهد جهت بررسی p53 انتخاب شد. تستهای مربوط به هر نمونه سه بار تکرار شده و داده ها پس از تایید توزیع نرمال و برابری واریانس ها با آزمون های آماری آنوا و تست تعقیبی توکی توسط نرم افزار SPSS (ویرایش 15) مورد آنالیز قرار گرفتند . یافته ها: عصاره اروانه توانست بطور معنا داری سبب افزاش سمیت سلولی (کاهش زیست پذیری سلول ها) و همچنین القای آپوپتوز در رده سلول های سرطانی دهانه رحم حساس به سیس پلاتین شود. بیشترین اثرات در روز 5/1 در سلول های حساس یا مقاوم تیمار شده mg/ml عصاره مشاهده شد . بیان ژن p53 اروانه تغییر معنی داری رانشان نداد اما تیمار ترکیبی سیس پلاتین و اروانه نیز منجر به. کاهش آن نشد. نتیجه گیری: نتایج یافته های این مطالعه نشان می دهد که عصاره آبی اروانه اگر چه می تواند در سلول های حساس به سیس پلاتین مرگ سلولی را القا کند ولی هیچ گونه اثر سودمندی بر مقاومت دارویی در سلول سرطانی ندارد. تعیین دقیق مکانیسم مولکولی این گیاه درالقای مرگ سلولی نیازمند مطالعات بیشتر می باشدfa
languageفارسی
publisherدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
subjectبیوشیمی بالینی
titleEvaluation of Hymenocrater Platystegius extracts on P53 mRNA experession and chemoresistance in human cervical cancer cellsen
titleبررسی اثر عصاره ی آبی گیاه اروانه بر مهار مقاومت شیمیایی و بیان ژن P53 درسطح mRNA درسلول های سرطان دهانه ی رحمfa
typeThesis
contenttypeFulltext
linkhttp://dlib.bums.ac.ir/parvan/resource/40190/
subject keywordsCervix Neoplasmsen
subject keywordsGenes, p53en
subject keywordsPlant Extractsen
subject keywordsPlants, Medicinalen
subject keywordsTherapyen
subject keywordsPhysiologyen
subject keywordsTherapeutic Useen
subject keywordsسرطان های دهانه رحمfa
subject keywordsژن های پی 53fa
subject keywordsعصاره گیاهانfa
subject keywordsگیاهان شفا بخشfa
subject keywordsدرمانfa
subject keywordsفیزیولوژیfa
subject keywordsاستفاده درمانیfa
author fnameخدیجهfa
author lnameوظیفه شناس درمیانfa
description physicalش، 142 ص.: جدول، نمودار
description degreeکارشناسی ارشد
contributor departmentدانشکده پزشکی


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record