Show simple item record

بررسی میانکنش عصاره آبی برگ های گیاه تاتوره اینوکسیا با پروتئین های هیستونی و‌ اثرضد توموری آن بر رده سلولی سرطانی K562 در شرایط in vitro

contributor advisorچمنی، الهام
contributor advisorزربان، اصغر
contributor advisorمشکینی، آزاده
contributor authorRoshanak Ebrahimien
contributor authorابراهیمی، روشنکfa
date accessioned2018-01-17T05:40:34Z
date available2018-01-17T05:40:34Z
date issued1395
identifier urihttp://10.65.253.68:8080/dspace/handle/bums/2369
description abstractIntroduction: Datura inoxia (D.inoxia) belongs to Solanaceae family and has antioxidant, anticancer and toxicity properties due to its polyphenol, alkaloid and vitanolid compounds. Recently, researchers have studied Datura plant in vitro, but the mechanism of interaction of this plant with cellular compounds, especially nuclear proteins, remains unknown. One of the main targets of medical plants after entry to cell nucleus is interaction with nuclear proteins. In the present study, we investigated the effect of aqueous leaves extract of D.inoxia on total histone proteins and assessed its anti-cancer effect on K562 cell lines in vitro. Method and Materials: Datura plant was collected from areas around Birjand and introduced as D.inoxia species by international herbarium in Khorasan Razavi. After preparation of aqueous leaves extract of D.inoxia, its components were determined by Gas chromatography (GC) and Spectrophotometry. Then, different concentrations of aqueous leaves extract of D.inoxia (0, 2.5, 10, 25, 50, 100 µg/ml) were incubated with constant concentration of histone proteins (50 µg/ml) and analyzed with UV-VIS, Fluorescence Spectroscopy, and Circular dichroism (CD) methods. In the next step, viability of K562 cells after treatment with different concentrations of aqueous leaves extract of D.inoxia (0, 200, 400, 600, 800, 1000 μg/ml) was measured by MTT assay after incubation period of 24-72 hours. Thereafter, IC50 value for aqueous leaves extract of D.inoxia was determined. Afterwards, morphology of the cells in the presence and absence of extract of D.inoxia was analyzed by Ethidium bromide / acridine orange and Hoechst fluorescence staining. Finally, DNA was extracted from the treated cells and were analyzed by agarose gel electrophoresis. The present study tests were repeated three times, and the data were analyzed using one-way ANOVA, Kruskal-Wallis, Friedman, and Man-Whitney tests. Results: Phytochemical screening of aqueous leaves extract of D.inoxia revealed that flavonoids, phenolic, and tannin components are 13.56, 2.6 and 11.92 mg per gram of leaves powder of D.inoxia, respectively. GC analysis demonstrated that from among the extracted components, trans-Pinocarveol Bicyclic Monoterpene has a higher percentage than the others. UV-VIS spectroscopy results showed that the absorbance of histone proteins reduced at 210 nm. Results of fluorescence spectroscopy also indicated that the emission of these proteins at 305 nm decreased in a dose-dependent manner. Stern-volmer curve was linear with a positive slope. CD spectra of histone proteins showed two negative peaks at 204 and 220 nm in absence of D.inoxia. In the presence of various concentrations of aqueous leaves extract of D.inoxia, molar ellipticity irregularly changed, and positon of peak at 204 nm partially shifted to higher wavelengths. MTT assay showed that different concentrations of aqueous leaves extract of D.inoxia significantly (P≤0.001) inhibited the proliferation of cancer cells in a dose and time-dependent manner. The IC50 of aqueous leaves extract of D.inoxia for cancer cells was determined at 600 μg/ml after 72 hours. Fluorescent imaging also showed effect of different concentrations of D.inoxia on cancer cells such that by increasing the concentration of aqueous leaves extract of D.inoxia., the percentage of cells with apoptosis and necrosis was increased. But the apoptosis of cells was observed more frequently and it was coordinated with DNA which was extracted from treated cancer cells, ladder pattern on agarose. Conclusion: This report introduced histone proteins in eukaryotic cells as one of the main targets of anti-cancer herbal medicine and our result showed that D.inoxia reduces growth and proliferation of K562 cellsen
description abstractمقدمه و هدف: تاتوره ‌اینوکسیا (Datura inoxia) متعلق به خانواده سولانسه است که به واسطه در بردارندگی ترکیبات پلی فنولی، آلکالوئیدی و ویتانولید دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی و سمی می باشد. محققین در سال های اخیر بررسی‌های زیادی روی گیاه تاتوره در محیط برون تنی انجام داده اند، اما تاکنون گزارشی مبنی بر میانکنش تاتوره با اجزای سلولی به ویژه پروتئین های هسته ای وجود ندارد. با توجه به این که یکی از اصلی ترین اهداف گیاهان دارویی بعد از ورود به هسته، میانکنش با پروتئین های هسته ای است. در این مطالعه به بررسی میانکنش عصاره آبی برگ های گیاه تاتوره ‌اینوکسیا با کل پروتئین های هیستونی و اثرضدتوموری آن بر رده سلولی K562 در محیط برون تنی پرداخته شده است. مواد و روش ها: گیاه تاتوره از مناطق اطراف بیرجند تهیه و توسط هرباریوم بین المللی خراسان رضوی به عنوان گونه ی اینوکسیا معرفی شد و پس از تهیه ی عصاره ی آبی برگ تاتوره ‌اینوکسیا، آنالیز های مربوط به تعیین ترکیب با استفاده از روش‌های GC و اسپکتروفتومتری انجام گرفت. در مرحله ی بعد غلظت های مختلف عصاره آبی برگ گیاه تاتوره ‌اینوکسیا (µg/ml 100، 50، 25، 10، 5، 2/5، 0) همراه غلظت ثابتی از پروتئین های هیستونی، انکوبه و اثر غلظت های مختلف تاتوره ‌اینوکسیا بر پروتئین های هیستونی با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی، فلوروسانس و طیف سنجی دو رنگ نمایی حلقوی (CD) بررسی شد. در بخش دوم، میزان زنده ماندن سلول های K562 بر اثر تیمار با غلظت ها ی مختلف عصاره آبی برگ گیاه تاتوره ‌اینوکسیا (μg/ml 0 ،200 ،400 ،600 ،800 ،1000) پس از 72-24 ساعت با روش MTT بررسی شد. در ادامه، بررسی‌های مورفولوژی سلول ها بعد از تیمار با غلظت های مؤثر عصاره آبی برگ تاتوره ‌اینوکسیا (µg/ml 0 ،600 ،800 ،1000) توسط رنگ آمیزی های فلوروسانس اتیدیوم‌بروماید/آکریدین‌ارنج و نیز هوخست انجام گردید. در مرحله پایانی، DNA سلول های تیمار شده استخراج شد و روی ژل آگارز برده و آنالیز گردید. آزمایش های این مطالعه به صورت سه تکرار انجام و داده ها توسط آزمون های آنوا، کروسکال والیس، فریدمن و من ویتنی آنالیز شدند. یافته ها: نتایج حاصل از تعیین ترکیب تاتوره اینوکسیا در این مطالعه نشان داد که میزان ترکیبات فلاونوئیدی، فنلی و تانین در این گیاه به ترتیب 13/56، 2/6 و 11/92 میلی‌گرم در هر گرم از پودر برگ تاتوره اینوکسیا می باشد و بررسی GC بیان‌گر این بود که از میان ترکیبات استخراج شده، بیشترین درصد مربوط به مونوترپن دو حلقه ای trans-Pinocarveol است. بررسی های اسپکتروسکوپی فرابنفش و فلوروسانس نشان داد که با افزایش غلظت تاتوره ‌اینوکسیا به ترتیب، میزان جذب نوری پروتئین های هیستونی در 210 و طیف نشری این پروتئین ها در 305 نانومتر در یک رفتار وابسته به غلظت کاهش می یابد. منحنی اشترن - ولمر نیز به صورت خطی و با شیب مثبت مشاهده‌‌ شد. مطالعه ی طیف سنجی دو رنگ نمایی حلقوی، دو پیک منفی در 204 و 220 نانومتر نشان داد، به طوری که در حضور غلظت‌های مختلف تاتوره ‌اینوکسیا، شدت پیک تغییرات نامنظمی را نشان داد اما جابه جا شدن جزئی به طول موج های بالاتر در پیک منفی 204 نانومتر مشاهده شد. تست MTT نشان دادکه غلظت های مختلف تاتوره ‌اینوکسیا در یک رفتار وابسته به غلظت و وابسته به زمان، پس از گذشت 72-24 ساعت به صورت معنی داری تکثیر سلول های سرطانی K562 را مهار می کنند (0/001≤P). غلظت مؤثر عصاره آبی برگ گیاه تاتوره ‌اینوکسیا برای سلول های سرطانی K562 در μg/ml600 و پس از گذشت 72 ساعت مشاهده شد. عکس‌برداری های فلوروسانس نیز تأثیر غلظت های مختلف تاتوره ‌اینوکسیا را بر مورفولوژی سلول‌های سرطانی نشان دادند، به طوری که با افزایش غلظت تاتوره ، درصد سلول هایی که دچار مرگ آپاپتوز و نکروز شده بودند، افزایش یافت. اما آپاپتوز در سلول ها به میزان بیشتری مشاهده شد که این یافته با الگوی نردبانی DNA استخراج شده از سلول های مواجهه شده با تاتوره ‌اینوکسیا روی ژل آگارز، هماهنگ بود. نتیجه گیری: این مطالعه پروتئین های هیستونی را یکی از اهداف اصلی برای داروهای ضد سرطانی گیاهی معرفی می کند و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که تاتوره ‌اینوکسیا، رشد و تکثیر سلول های سرطانی K562 را کاهش می‌دهدfa
languageفارسی
publisherدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
subjectبیوشیمی بالینی
titleA study of interaction of aqueous leaves extract of Datura inoxia plant with histone proteins and its anti-tumor effect on K562 cells in vitroen
titleبررسی میانکنش عصاره آبی برگ های گیاه تاتوره اینوکسیا با پروتئین های هیستونی و‌ اثرضد توموری آن بر رده سلولی سرطانی K562 در شرایط in vitrofa
typeThesis
contenttypeFulltext
linkhttp://dlib.bums.ac.ir/parvan/resource/40593/
subject keywordsAntineoplastic Agentsen
subject keywordsNeoplasmsen
subject keywordsHerbal Medicineen
subject keywordsPlant Extractsen
subject keywordsK562 Cellsen
subject keywordsMetabolismen
subject keywordsTherapeutic Useen
subject keywordsCells, Cultureden
subject keywordsDatura innoxiaen
subject keywordsDrug Therapyen
subject keywordsHistonesen
subject keywordsداروهای ضد سرطانfa
subject keywordsسرطان هاfa
subject keywordsداروی گیاهیfa
subject keywordsعصاره های گیاهیfa
subject keywordsسلول های کا 562fa
subject keywordsسوخت و سازfa
subject keywordsاستفاده درمانیfa
subject keywordsسلول های کشت شدهfa
subject keywordsتاتوره اینوکسیاfa
subject keywordsدارو درمانیfa
subject keywordsهیستون هاfa
author fnameروشنکfa
author lnameابراهیمیfa
description physicalد، 107 ص.: جدول، نمودار، مصور (بخشی رنگی)
description degreeکارشناسی ارشد
contributor departmentدانشکده پزشکی


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record