Show simple item record

بررسی میزان بیان و فعالیت آنزیم 15-لیپواکسیژناز و میزان سایتوکاین IL-4 و IL-13 در بیماران مبتلا به MS و مقایسه آن با افراد سالم

contributor advisorهوشیار، ریحانه
contributor advisorتوکلی یرکی، معصومه
contributor advisorبیجاری، بیتا
contributor authorBanafsheh Safizadehen
contributor authorصفی زاده خانوانه، بنفشهfa
date accessioned2018-01-17T05:40:38Z
date available2018-01-17T05:40:38Z
date issued1396
identifier urihttp://10.65.253.68:8080/dspace/handle/bums/2408
description abstractBackground: Multiple sclerosis (MS) is one of the most common autoimmune inflammatory diseases in the young people that Approximately 2.5 million people in the world and about 35,000 people in Iran are afflicted. The 15-lipoxygenase enzyme is one of the key enzymes for the unsaturated fatty acid metabolism which produces 15-hydroxy-eicose-tetra-acetic acid (15-HETE) and 13-hydroxy-octo-decanoic acid metabolites Acid (13-HODE) by influencing its substrate (arachidonic acid and linoleic acid). This enzyme is used as a therapeutic target for reducing inflammation in central nervous system diseases and plays an important role in regulating inflammatory responses. Although it is possible to change the activity of 15-lipoxygenase during inflammation and its pro-inflammatory function by production of oxidized lipid products. Depending on the cell, tissue and dietary changes, the produced substrate is different. Since the transcription of the 15-lipoxygenase enzyme can be induced by interleukins 4 and 13, in this study, in addition to measuring the expression and activity of this enzyme and the level of interleukins 13 and 4 in patients, the relationship between these two variables was also evaluated. Materials and Methods: In this case-control study, 30 patients with multiple sclerosis (MS) with EDSS score (0-6) who were referred to the Firouzgar Hospital in Tehran and 23 healthy subjects as control group participated. Peripheral blood samples were used to extract mRNA and cDNA, and to determine the expression of 15-LOX1 and 15-LOX2 genes, the Real-Time PCR-based sybergreen method was used. Also, the amount of enzymatic metabolism of 15 lipoxygenase and levels of 13 and 4 interleukins in serum subjects (15-S-HETE) were evaluated by high pressure liquid chromatography (HPLC) and ELISA, respectively. Finally, statistical analysis was performed using version 5 of GraphPad Prism software and independent t-test. Results: The results of this study showed a significant difference between the expression and activity of type 1 and type 2 lipoxygenase enzymes in the patient and control groups, which was related to age, sex, severity of disease and lipid profile of patients. Significant increasing was observed in the level of IL13 in patients with MS, but the IL4 levels in the control and patient groups has not significant difference. The findings of this study did not show a significant relationship between the expression of the enzyme and the level of interleukins 4 and 13, but the increasing in the interleukin 13 level was associated with higher expression of the 15-lipoxygenase enzyme. Conclusion: The results of this study indicate that the gene and metabolite of the 15-lipoxygenase enzyme can be used to detect the activity of multiple sclerosis disease and also as an appropriate target molecule for controlling this disease. The results of our study are the first step in the study of the importance of the 15-lipoxygenase enzyme pathway in multiple sclerosis, which could be the basis for more extensive mechanistic studies on the pathogenesis of this diseaseen
description abstractمقدمه و هدف: بیماری مالتیپل اسکلروزیس از شایع‌ترین بیماری‌های التهابی خودایمن در سنین جوانی است که نزدیک به 2/5 میلیون نفر در دنیا و حدود 35 هزار نفر در ایران به آن مبتلا می باشند. آنزیم 15-لیپواکسیژناز جزء آنزیم‌های کلیدی برای متابولیسم اسیدهای چرب غیر اشباع است که با اثرگذاری روی سوبستراهایی خود (اسید آراشیدونیک و اسید لینولئیک) باعث تولید متابولیت‌های 15-هیدروکسی ایکوزا تترا انوئیک اسید (15-HETE) و 13-هیدروکسی اوکتا دکا انوئیک اسید (13-HODE) می شود. این آنزیم به عنوان هدف درمانی جهت کاهش التهاب در بیماری‌های سیستم عصبی مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد و نقش مهمی در تنظیم پاسخ های التهابی ایفا می کند. اگر چه امکان تغییر فعالیت آنزیم 15-لیپواکسیژناز طی التهاب و عملکرد پیش التهابی آن با تولید محصولات لیپیدی اکسید شده وجود دارد. نوع سوبسترای تولید شده بسته به نوع سلول، بافت و همچنین تغییرات رژیم غذایی متفاوت است. از آنجایی‌ که رونویسی آنزیم 15-لیپواکسیژناز می‌تواند توسط اینترلوکین‌های 4 و 13 القا شود بنابراین در این مطالعه علاوه بر سنجش بیان و فعالیت این آنزیم و سطح اینترلوکین‌های 13 و 4 در بیماران، ارتباط بین این دو متغییر هم مورد ارزیابی قرار می گیرد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه موردی–شاهدی، 30 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با نمره EDSS (6-0) مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر تهران و 23 نفر سالم به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. از خون محیطی افراد جهت استخراج mRNA و ساخت cDNA استفاده شد و جهت تعیین میزان بیان ژن15-LOX-1 و 15-LOX-2 از روش Real Time PCR بر پایه سایبرگرین استفاده شد. هم‌چنین میزان متابولیت آنزیمی 15-لیپواکسیژناز و سطح اینترلوکین‌های 13 و 4 در سرم افراد (15-S-HETE) به ترتیب توسط تکنیک‌های کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC) و الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت آنالیز آماری به وسیله نسخه 5 نرم افزار GraphPad Prism و آزمون t-test مستقل انجام شد. یافته‌ها: نتایج این مطالعه تفاوت معنی داری بین بیان و فعالیت آنزیم های 15 لیپواکسیژناز نوع 1 و 2 در گروه بیمار و گروه کنترل نشان داد که با سن، جنس، شدت بیماری و پروفایل لیپیدی بیماران مرتبط است. همچنین افزایش معنی داری در سطح IL13 بیماران MS مشاهده گردید اما سطح IL4 در گروه کنترل و بیمار تفاوت چندانی نداشت. یافته های این مطالعه ارتباط معنی داری را بین میزان بیان آنزیم و سطح اینترلوکین های 4 و 13 نشان نداد اما افزایش اینترلوکین 13 همزمان با افزایش بیان آنزیم 15-لیپواکسیژناز بوده است. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که ژن و متابولیت آنزیم 15-لیپواکسیژناز می‌تواند برای تشخیص میزان فعالیت بیماری مالتیپل اسکروزیس و هم چنین به عنوان یک مولکول هدف مناسب جهت کنترل این بیماری مورد استفاده قرار گیرد. نتایج مطالعه ما اولین گام برای بررسی اهمیت مسیر آنزیم 15 -لیپواکسیژناز در بیماری مالتیپل اسکلروزیس است که می تواند پایه ای برای مطالعات مکانیسمی گسترده تر در زمینه پاتوژنز این بیماری باشدfa
languageفارسی
publisherدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
subjectبیوشیمی بالینی
titleThe study of the expression and activity of the enzyme 15-lipoxygenase and cytokines IL-4 and IL-13 in MS patients compared with healthy subjectsen
titleبررسی میزان بیان و فعالیت آنزیم 15-لیپواکسیژناز و میزان سایتوکاین IL-4 و IL-13 در بیماران مبتلا به MS و مقایسه آن با افراد سالمfa
typeThesis
contenttypeFulltext
linkhttp://dlib.bums.ac.ir/parvan/resource/41593/
subject keywordsMultiple Sclerosisen
subject keywordsNervous System Diseasesen
subject keywordsEpidemiologyen
subject keywordsMetabolismen
subject keywordsAnalysisen
subject keywordsEtiologyen
subject keywordsArachidonic Acidsen
subject keywordsInterleukin-4en
subject keywordsInterleukin-13en
subject keywordsLeukotrienesen
subject keywordsام اسfa
subject keywordsبیماری های دستگاه اعصابfa
subject keywordsاپیدمیولوژیfa
subject keywordsخونfa
subject keywordsتجزیهfa
subject keywordsعلت شناسیfa
subject keywordsاسیدهای آراشیدونیکfa
subject keywordsاینترلوکین 4fa
subject keywordsاینترلوکین 13fa
subject keywordsلوکوترین هاfa
author fnameبنفشهfa
author lnameصفی زاده خانوانهfa
description physicalق، 195 ص.: جدول، نمودار
description degreeکارشناسی ارشد
contributor departmentدانشکده پزشکی


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record