Show simple item record

بررسی رابطه افسردگی و سطح توکل بر خداوند در دانشجویان شهر بیرجند

contributor authorMR MiriEn
contributor authorM Abdorrazzagh nezhadEn
contributor authorMR HajiAbadiEn
contributor authorZ SoorgiEn
contributor authorKh QasemiEn
date accessioned2018-09-26T09:29:06Z
date available2018-09-26T09:29:06Z
date issued2007
identifier otherA-10-1-169
identifier urihttp://journal.bums.ac.ir/article-1-169-en.html
description abstract  Background and Aim: Major depression is one of the main causes of debility all over the world. Prevalence of depression is reported to be 15% in men and 25% in women during their life-time. Various researches indicate that utilizing religious approaches play an efficient and effective role in treating mental disorders. The present study was conducted aiming at determining the relationship between depression, as a mental disorder, and the level of reliance on the Lord as one of the bases of religious thinking among students.   Materials and Methods: In this descriptive- analytical study, 400 students of Birjand universities were assessed by means of two questionnaires: 1. a standard depression test questionnaire (having 21 questions) 2.A standard reliance questionnaire (having 24 questions).The obtained data was analyzed by means of SPSS software, using statistical chi-square test, variance analysis, and independent t-test and P≤0.05 was considered as the significant level.   Results: The study showed that 43% of the subjects had no depression, 22.1% had minor depression, 10% required counseling by a psychiatrist, 16.6% were moderately depressed, and 8.2% were intensely depressed. The study also showed that 65.8% of the subjects had moderate level of reliance and only 14.3% had the advantage of high level of reliance. There was an inverse correlation between the students’ rate of depression and their level of reliance so that with the rise of reliance the degree of depression decreased and vice versa (P<0.001) The study did not reveal any significant relationship between depression and level of divine reliance to variables such as sex, order of birth, age, education, parents being alive .   Conclusion: It was found that depression is discernible among students, but its rate varies with their reliance on the Lord therefore, it is predictable that religious beliefs, in addition to reducing the prevalence of depression, play a positive role in the course and prognosis of depression. Because students are regarded as the educated and efficient sector of society, the more their reliance on God and the more their sense of spiritual tranquility, the better their mental health. Moreover, religion is a supportive source for individuals, depending on religious beliefs and activities is effective on managing emotional tensions and physical complications.En
description abstractزمینه و هدف: افسردگی ماژور امروزه علت اصلی ناتوانی در سراسر دنیا محسوب می شود و رتبه چهارم را در میان رده علت اصلی بار جهانی بیماریها به خود اختصاص داده است. شیوع افسردگی در تمام عمر برای مردان %15 و برای زنان %25 گزارش شده است. پژوهشهای مختلف بیانگر این مساله است که بهره جستن از رویکردهای مذهبی، نقشی کارآمد و موثر درمان اختلالات روانی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین افسردگی به عنوان یک اختلال روانی و سطح توکل به عنوان یکی از پایه های تفکر دینی در بین دانشجویان انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 400 نفر از دانشجویان دانشگاههای شهر بیرجند توسط دو پرسشنامه آزمون افسردگی بک (21 سوال) و پرسشنامه استاندار توکل (24 سوال) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری Chi-Square، آنالیز واریانس و t مستقل در سطح معنی داری P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: %43 افراد مورد مطالعه فاقد افسردگی، %22.1 کمی افسرده، %10 نیازمند مشاوره با روانپزشک، %16.6 نسبتا افسرده و %8.2 افسردگی داشتند. %65.8 از دانشجویان مورد مطالعه از سطح توکل متوسط و تنها %14.3 از سطح توکل بالایی برخوردار بودند. بین میزان افسردگی و سطح توکل دانشجویان مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.001)؛ به طوری که هر چه میزان توکل دانشجویان بیشتر می شد، از نمره افسردگی کاسته می شد. بین میزان افسردگی و سطح توکل دانشجویان مورد مطالعه با متغیرهای جنس، رتبه تولد، سن، تحصیلات، در قید حیات بودن والدین و... ارتباط معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در بین دانشجویان مورد مطالعه افسردگی وجود دارد اما میزان آن با سطح توکل متغیر است؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد که اعتقادات مذهبی، علاوه بر کاهش شیوع، در سیر و پیش آگهی اختلال افسردگی نیز نقش مثبتی ایفا می کند و چون دانشجویان به عنوان بدنه فرهیخته اجتماع به شمار می آیند، هر چه توکل به خداوند و احساس آرامش در این افراد بیشتر باشد، از سلامت روحی و روانی بهتری برخوردار خواهند بود؛ همچنین با توجه به این که مذهب یک منبع حمایتی برای افراد است، بنابراین اتکا به باورها و فعالیتهای مذهبی در کنترل تنش های هیجانی و ناراحتیهای فیزیکی موثر می باشد.Fa
subjectClinical PsychologyEn
subjectPsychiatryEn
subjectروانشناسی بالینیFa
subjectروانپزشکیFa
titleRelationship between depression and level of reliance on God in Birjand university students.En
titleبررسی رابطه افسردگی و سطح توکل بر خداوند در دانشجویان شهر بیرجندFa
typeJournal Paper
journal titleJournal of Birjand University of Medical Sciences
journal issue04
journal volume14
contenttypeFulltext
linkhttp://journal.bums.ac.ir/files/site1/user_files_948149/admin-A-10-1-169-c732133.pdf
article typeOriginal ArticleEn
article typeمقاله اصیل پژوهشیFa
journal number33
subject keywordsDepression
subject keywordsLevel of reliance
subject keywordsstudents
subject keywordsGod
subject keywordsThe Lord
subject keywordsافسردگی
subject keywordsسطح توکل
subject keywordsدانشجویان
author mailmiri-moh@bums.ac.irFa
author affiliationاستادیار آموزشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجندFa
author fnameمحمدرضاFa
author lnameمیریFa
author correspondingMR Miri
treeJournal of Birjand University of Medical Sciences:;2007:;Volume ( 14 ):;issue: 04
date month12
author Farsiمحمدرضا میری
author Farsiمهدی عبدالرزاق نژاد
author Farsiمحمدرضا حاجی آبادی
author Farsiزهرا سورگی
author Farsiخدیجه قاسمی


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record