Show simple item record

date accessioned2018-09-26T09:29:12Z
date available2018-09-26T09:29:12Z
date issued2004
identifier otherA-10-1-223
identifier urihttp://journal.bums.ac.ir/article-1-223-en.html
description abstractزمینه و هدف: دیابت یک بیماری پیچیده متابولیکی است که علاوه بر استعداد ذاتی، شرایط محیطی مانند شیوه زندگی، وزن، تنش الگوی غذایی و آگاهی افراد در مورد این بیماری، نقش تعیین کننده ای در بروز آن دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی نسبت به بیماری دیابت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی، بر روی 212 نفر از بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی غدد مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینای شهر قزوین انجام شد. اطلاعات به کمک مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد و برای تحلیل آن از آزمون آماری Chi-square، آنالیز واریانس، آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شد. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: میزان آگاهی 85.3% از بیماران ضعیف، 14.2% متوسط و 0.5% خوب بود. از نظر نگرش نسبت به بیماری دیابت، 9.7% ضعیف، 61.7% متوسط و 28.6% خوب بودند. عملکرد بیماران به ترتیب 33.3% ضعیف، 64.2% متوسط و 2.5% خوب بود؛ همچنین بین آگاهی و نگرش بیماران (P<0.0001) و بین آگاهی و عملکرد آنها (P<0.01) رابطه معنی داری وجود داشت و با افزایش میزان آگاهی افراد، نگرش و عملکرد آنها بهتر می شد.نتیجه گیری: با افزایش میزان آگاهی مبتلایان به دیابت، نگرش و عملکرد آنان نسبت به بیماری بهتر می شود که این خود در پیشگیری از عوارض بیماری و نیز کنترل بیماری اهمیت دارد.Fa
subjectEndocrinologyEn
subjectHealth EducationEn
subjectغددFa
subjectآموزش بهداشتFa
titleبررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت بوعلی سینای قزوین نسبت به بیماری دیابتFa
typeJournal Paper
journal titleJournal of Birjand University of Medical Sciences
journal issue03
journal volume11
contenttypeFulltext
linkhttp://journal.bums.ac.ir/files/site1/user_files_948149/admin-A-10-1-223-0a53c23.pdf
article typeOriginal ArticleEn
article typeمقاله اصیل پژوهشیFa
journal number20
subject keywordsآگاهی
subject keywordsنگرش
subject keywordsعملکرد
subject keywordsدیابت
author mailjavadi_a@yahoo.comFa
author fnameامیرFa
author lnameجوادیFa
author corresponding
treeJournal of Birjand University of Medical Sciences:;2004:;Volume ( 11 ):;issue: 03
date month9
author Farsiامیر جوادی
author Farsiمریم جوادی
author Farsiفرزانه سروقدی


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record