Show simple item record

عوامل مرتبط با خود تنظیمی فشارخون در مبتلایان به پرفشاری خون بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف در شهر یزد (1385)

contributor authorMH. Baghiyani MoghaddamEn
contributor authorS. AyvaziEn
contributor authorSS. Mazloomi MahmoodabadEn
contributor authorH. FallahzadehEn
date accessioned2018-09-26T09:29:22Z
date available2018-09-26T09:29:22Z
date issued2008
identifier otherA-10-1-292
identifier urihttp://journal.bums.ac.ir/article-1-347-en.html
description abstractBackground and Aim: Hypertension is a chronic asymptomatic disease which is one of the most public health problems afflicting many of people over 35 years old in the world. The disease is the most important cause of all cardiovascular diseases, stroke, heart attack, renal disease, etc. It is also the primary contributor to disability and mortality, which is usually incurable but it must be managed. Management of the disease requires a certain degree of self-regulation, which is defined as the mental and physical processes that manage a person in order to achieve a goal. The purpose of this study was to investigate the factors related to hypertension self-regulation based on the model “goal directed behavior”. Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 200 patients referring to health centers of Yazd Township, who were selected in two stages. First, the health centers were selected through cluster sampling in Yazd Township and then the patients were selected by means of simple sampling methods in the health centers. Data was gathered using a questionnaire whose reliability and validity were approved on the part of experts and its alpha was 0.83 (a=0.83).The obtained data was analysed by means of the statistical software SPSS.WIN (11.5) using coefficient correlation, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and regression tests. Results: Out of the 200 subjects, 45.5% were men and 54.5% women. Mean years of being hypertensive was 8.7 ±7.6. About 61.5% of the patients indicated that their reason for referring to health centers was to reduce their blood pressure and 35.5% wanted to maintain their current blood pressure. There was a significant statistical relationship between all the variables of Model of Goal Directed Behavior except one (predicted negative emotions) (P<0.001). Moreover, there was a significant relationship between hypertension self-regulation of the cases and all the variables with the sex of the patients (P<0.0001). Conclusion: The results of this study showed that the Model of Goal Behavior can explain over 52% of hypertension self-regulation cases. Therefore, this Model can be a basic Model for educational intervention to decrease and control hypertension in patients.En
description abstractزمینه و هدف: فشار خون یک بیماری مزمن بدون علامت است که بسیاری از افراد بالای 35 سال را در جهان گرفتار کرده است و مهمترین عامل تمام بیماریهای قلبی- عروقی، سکته‌ها، حملات قلبی، بیماری کلیه و … می‌باشد؛ همچنین اولین عامل ایجادکننده ناتوانی و مرگ می‌باشد و قابل درمان نیست ولی لازم است مدیریت شود. لازمه مدیریت فشارخون، خود تنظیمی است که به عنوان فرایند روحی و جسمی تعریف می‌شود که فرد را برای رسیدن به هدفی مدیریت می‌نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با خودتنظیمی فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی انجام گرفت، تعداد 200 نفر از مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی، درمانی شهر یزد، طیّ دو مرحله انتخاب شدند. ابتدا مراکز بهداشتی به روش خوشه‌ای انتخاب و سپس از هر مرکز، بیماران به روش تصافی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه به روش مصاحبه تکمیل گردید. روایی محتوی این پرسشنامه از طریق پانل خبرگان و ثبات درونی (پایایی) آن با استفاده از آلفای کرونباخ (83/0=α) تعیین شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری (5/11) SPSS.WIN. و آزمونهای ضریب همبستگی، من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: 5/45% از افراد مورد مطالعه مرد و 5/54% زن بودند. میانگین سالهای ابتلا به فشارخون 6/7±7/8 سال بود. هدف 5/61% از بیماران برای مراجعه به مرکز بهداشت کاهش فشارخون و هدف 5/38% آنها نگهداری فشار خون بود. بین تمام متغیرهای مدل رفتار مبتنی بر هدف به استثنای یکی از آنها (هیجانات منفی پیش‌بینی شده) رابطه معنی‌دار آماری مشاهده گردید (001/0P<). بین خودتنظیمی فشار خون و تمام متغیرهای مدل و جنس بیماران نیز رابطه معنی‌دار آماری وجود داشت (001/0P<). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق، مدل رفتار مبتنی بر هدف قادر است بیش از 52% از عوامل مرتبط با خودتنظیمی فشارخون را توضیح دهد؛ بنابراین می‌توان آن را به عنوان پایه و اساسی برای مداخله‌های آموزشی جهت کاهش و کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مورد توجه قرار داد.Fa
subjectCardiologyEn
subjectHealth EducationEn
subjectقلب وعروقFa
subjectآموزش بهداشتFa
titleFactors in relation with self- regulation of Hypertension, based on the Model of Goal Directed behavior in Yazd city(2006)En
titleعوامل مرتبط با خود تنظیمی فشارخون در مبتلایان به پرفشاری خون بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف در شهر یزد (1385)Fa
typeJournal Paper
journal titleJournal of Birjand University of Medical Sciences
journal issue03
journal volume15
contenttypeFulltext
linkhttp://journal.bums.ac.ir/files/site1/user_files_948149/admin-A-10-1-292-65e60bc.pdf
article typeOriginal ArticleEn
article typeمقاله اصیل پژوهشیFa
journal number36
subject keywordsHypertension
subject keywordsModel of Goal Directed Behavior
subject keywordsSelf-regulation
subject keywordsفشارخون
subject keywordsمدل رفتار مبتنی بر هدف
subject keywordsخودتنظیمی
author mailbaghianimoghadam@yahoo.comFa
author affiliationAssociate Professor, Faculty of Public Health, Yazd Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.En
author affiliationدانشیار گروه آموزشی خدمات بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدFa
author fnameمحمد حسینFa
author lnameباقیانی مقدمFa
author correspondingMH. Baghiyani Moghaddam
treeJournal of Birjand University of Medical Sciences:;2008:;Volume ( 15 ):;issue: 03
date month9
author Farsiمحمد حسین باقیانی مقدم
author Farsiسهیلا عیوضی
author Farsiسید سعید مظلومی محمودآباد
author Farsiحسین فلاح‌زاده


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record