Show simple item record

مقایسه تأثیر روشهای آموزش بهداشت در ارتقای خودآزمایی پستان

contributor authorF. SadeghnezhadEn
contributor authorSh. NiknamiEn
contributor authorM. GhaffariEn
date accessioned2018-09-26T09:29:25Z
date available2018-09-26T09:29:25Z
date issued2008
identifier otherA-10-1-299
identifier urihttp://journal.bums.ac.ir/article-1-375-en.html
description abstractBackground and Aim: Breast cancer is the most prevalent cancer among women, because one out of every seven women is prone to develop breast cancer. Early diagnosis of the disease has an effective role in its treatment. One of the screening methods is Breast Self-Examination (BSE). If this simple method is taught to women, they can diagnose malignant tumors in their breasts in 90 percent of cases and receive due treatment. This study was done to investigate the effects of various educational methods on knowledge, attitude, and practice of women regarding BSE and compare these effects. Materials and Methods: In this quasi-experimental study 90 ladies over 40 years referring to Tehran Shahid Kalantari clinic were divided into three equal groups. One group (30 women) was taken as the control group and the other two as the cases. The following educational methods were applied to the two case groups respectively: A group discussion method, B. eclectic method (i.e. films, lectures, face-to-face-instruction, etc.). Data collection tools were a questionnaire consisting of demographic queries, KAP (knowledge, attitude, and practice) questions and a check-list for visible BSE performing on the part of the cases. The obtained data was analysed by means of the statistical software of SPSS, using parametrical statistical tests (i.e. one-way variance analysis, paired-t) and non-parametrical tests (W., C., and c2) and P≤0.05 was taken as the significant level. Results: This research indicated that education by means of both methods raises the level of knowledge, attitude and practice in ladies regarding BSE (P<0.0001). Besides analysis of variances showed that KAP level had a significant difference compared with that of the control group (P<0.0001) .Correlation test showed no significant difference between demographic characteristics on one side and level of KAP on the other. Conclusion: Considering the findings about the effect of instruction on KAP of women with respect to BSE, using any of available facilities such as individual or group education as well as audio- visual methods in health care centers would be advantageous.En
description abstractزمینه و هدف: سرطان پستان، شایعترین سرطان در میان زنان است و از هر هفت زن، یک نفر در خطر ابتلا به سرطان پستان قرار دارد. تشخیص زودرس این بیماری در درمان آن بسیار مؤثر است. یکی از روشهای غربالگری سرطان پستان، خودآزمایی پستان (Breast Self Examination: BSE) است. با آموزش این روش ساده به زنان، آنان می‌توانند در 90% موارد توده‌های سرطانی را در پستان خود تشخیص دهند و بموقع درمان شوند. این مطالعه به منظور بررسی میزان تأثیر روشهای آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به خود آزمایی پستان و مقایسه اثر این روشها انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 90 نفر از زنان بالای 40 سال مراجعه‌کننده به کلینیک شهید کلانتری تهران، در سه گروه 30 نفره مورد پژوهش قرار گرفتند که دو گروه از آنها به روش بحث گروهی و روش ترکیبی (فیلم، سخنرانی، و رو در رو) تحت آموزش BSE قرار گرفتند و 30 نفر نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل چهار قسمت مشخصات فردی، سؤالات آگاهی، نگرش، عملکرد و یک فهرست کنترل مشاهده‌ای جهت انجام BSE بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری پارامتریک (آنالیز واریانس یک‌طرفه و تی زوج) و ناپارامتریک (ویلکاکسون، کروسکالوالیس، و خی دو) در سطح معنی‌داری 05/0P≤ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد آموزش با هر دو روش بحث گروهی و ترکیبی، باعث بالا رفتن سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در مورد خودآزمایی پستان می‌شود (000/0P=)؛ همچنین آنالیز واریانس‌ها نشان داد که سطح آگاهی، نگرش و عملکرد در آزمون نهایی دو گروه تحت آموزش تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد دارد (000/0P=). آزمون همبستگی ارتباط معنی‌داری را بین مشخصات فردی و KAP (آگاهی، نگرش، و عملکرد) زنان نشان نداد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، در مورد اثر آموزش بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نسبت به BSE، استفاده از هر نوع امکانات آموزشی اعم از آموزش فردی، گروهی، روشهای سمعی- بصری در مراکز بهداشتی، درمانی مفید می‌باشد.Fa
subjectHealth EducationEn
subjectGynecology & ObstetricsEn
subjectآموزش بهداشتFa
subjectزنان و زایمانFa
titleEffect of health education methods on promoting breast self examination (BSE)En
titleمقایسه تأثیر روشهای آموزش بهداشت در ارتقای خودآزمایی پستانFa
typeJournal Paper
journal titleJournal of Birjand University of Medical Sciences
journal issue04
journal volume15
contenttypeFulltext
linkhttp://journal.bums.ac.ir/files/site1/user_files_948149/admin-A-10-1-299-25772da.pdf
article typeOriginal ArticleEn
article typeمقاله اصیل پژوهشیFa
journal number37
subject keywordsBSE (Breast Self Examination)
subject keywordsHealth education
subject keywordsScreening
subject keywordsKnowledge
subject keywordsAttitude
subject keywordsPractice
subject keywordsخودآزمایی پستان
subject keywordsآموزش بهداشت
subject keywordsغربالگری
subject keywordsآگاهی
subject keywordsنگرش
subject keywordsعملکرد
author mailniknami6@yahoo.comFa
author affiliationAssociate Professor, Department of Health Education, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modarres University, Tehran, IranEn
author affiliationدانشیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرسFa
author fnameشمس الدینFa
author lnameنیکنامیFa
author correspondingSh. Niknami
treeJournal of Birjand University of Medical Sciences:;2008:;Volume ( 15 ):;issue: 04
date month12
author Farsiفاطمه صادق نژاد
author Farsiشمس الدین نیکنامی
author Farsiمحتشم غفاری


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record