Show simple item record

contributor advisorترشیزی، مرضیه
contributor advisorوقارسیدین، ابوالفضل
contributor advisorشریف زاده، غلامرضا
contributor authorمیر، سهیلاfa
date accessioned2020-01-15T16:23:01Z
date available2020-01-15T16:23:01Z
date issued1398
identifier urihttp://dlib.bums.ac.ir/parvan/resource/46092/
identifier urihttp://bsid.bums.ac.ir/dspace/handle/bums/8108
description abstractعوارض آبستنی;اضطراب;اختلالات اضطرابی;اختلالات افسردگی;روابط والد کودک;فشار روانی;رفتار درمانی;در بارداریen
description abstractزمینه: تجربه حاملگی به عنوان یک بحران موقعیتی در زندگی مطرح شده است که طی آن خانواده در حالتی از عدم تعادل قرار می‌گیرد. یکی از عوارضی که مادران باردار در دوران بارداری به آن دچار می شوند، اضطراب دوران بارداری می باشد. محققین معتقدند دلبستگی بیشتر پدر - جنین می تواند منجر به حمایت بیشتر از همسرانشان طی دوران بارداری گردد. منطقی بنظر می رسد که این حمایت بتواند با اضطراب کمتر مادران در دوره باردارای همراه باشد. از این رو این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر آموزش رفتارهای دلبستگی پدر جنین به پدر به روش چهره به چهره و بسته آموزشی بر دلبستگی پدر - جنین و اضطراب مادران نخست باردار. روش پژوهش: در این مطالعه مقطعی که در 3 مرکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد، تعداد 120 زن باردار واقع در هفته های 18 تا 32 بارداری که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و هسرانشان شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها 3 پرسشنامه شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه سنجش اضطراب اسپیلبرگر و پرسشنامه دلبستگی پدر جنین کرانلی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگراف - اسمیرنوف و در قسمت آمار تحلیلی از آزمون های آماری تی تست زوج شده، تحلیل واریانس یکطرفه و تست توکی در سطح 0/05>p استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اختلاف معنی داری در توزیع فراوانی سطح تحصیلات و شغل، وضعیت مصرف سیگار و وضع در آمد، سن، ازدواج فامیلی در بین سه گروه وجود نداشت. همچنین میانگین نمره اضطراب قبل از مداخله در سه گروه مورد مطالعه اختلاف آماری معنی‌داری را نشان نداد (0/98=p) در حالی که بعد از مداخله اختلاف معنی‌داری در میانگین نمره اضطراب مشاهده گردید (0/001>p) و آزمون توکی نشان داد که تفاوت مشاهده شده بین گروه کنترل با دو گروه با 0/001>p معنی دار بوده. همچنین بین گروه آموزشی چهره به چهره و بسته آموزشی نمره اضطراب تفاوت معنی داری را نشان داد (0/001>p) و آزمون توکی این تفاوت را بین دو گروه مداخله معنی دار نشان داد همچنین میانگین نمرات دلبستگی قبل از مداخله در سه گروه مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری را نشان نداد در حالیکه بعد از مداخله اختلاف معنی‌داری در میانگین نمره دلبستگی در سه گروه مشاهده گردید و آزمون توکی نشان داد که این اختلاف بین گروه چهره به چهره با دو گروه بسته آموزشی و کنترل (0/001 p) معنی دار بود. آزمون t-test شده نشان داده که در هر سه گروه مورد مطالعه میانگین نمره دلبستگی بعد ازمداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش معنی‌داری را نشان داد و آزمون توکی نشان داد این افزایش در گروه آموزش چهره به چهره نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود. نتیجه گیری: آموزش دلبستگی پدر-جنین سبب بهبود سلامت روان مادران و کاهش اضطراب آنان می‌شود. با توجه به تأثیرگذاری دلبستگی پدر-جنین بر سلامت خانواده و مشارکت بیش تر پدران در مراقبتهای دوران بارداری، اجرای برنامه‌های آموزشی و آموزش دلبستگی پدر به جنین توسط ماماها در مراقبت های دوران بارداری پیشنهاد می‌شودfa
languageفارسی
publisherدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
titleمقایسه تأثیر آموزش رفتارهای دلبستگی پدر جنین به پدر به روش چهره به چهره و بسته آموزشی بر دلبستگی پدر-جنین و اضطراب مادران نخست باردارfa
typeThesis
contenttypeFulltext
linkhttp://dlib.bums.ac.ir/parvan/resource/46092/
subject keywordsPregnancy Complicationsen
subject keywordsAnxietyen
subject keywordsAnxiety Disordersen
subject keywordsDepressionen
subject keywordsParent-Child Relationen
subject keywordsStress, Psycologicalen
subject keywordsBehavior Therapyen
subject keywordsIn Pregnancyen
subject keywordsعوارض آبستنیfa
subject keywordsاضطرابfa
subject keywordsاختلالات اضطرابیfa
subject keywordsاختلالات افسردگیfa
subject keywordsروابط والد کودکfa
subject keywordsفشار روانیfa
subject keywordsرفتار درمانیfa
subject keywordsدر بارداریfa
author fnameسهیلاfa
author lnameمیرfa
description physicalه، 62 ص.: جدول
description degreeکارشناسی ارشد
contributor departmentدانشکده پرستاری و مامایی


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record